Friday, May 4, 2007

Αφεντικό ! Ατάτσμεντ ! Το γνωστό αρχίδι απαντά !

Αφεντικό είσαι μεγάλος:

arxidokarapoutsopoutanoxestopipogamiolokargiolokakadopaparomouno
koutsoulopornoetairekerasofraulobananopouloarxidoxestinokoutsoul
okaragamiolokolikoulorenilnarelinopoutsomounokwlobuzoxestoskatog
amwkoufalarxidokathikokatharmoxlexloblakoxazokoutohilithiompifte
koaunanomalakompoukomokeftedopapatopatsoulompinotzoutzoguftomafi
ozokatroulorinokeroelefantokalokeftefantastikoapithanoskatomalaκ
psolarixompousmpoureloklanoxestopoutsoulemenoklanidimpourdelarom
arxikargiolopoutsopoustomounirelopaparoxestinarelokoutsouloperes
trenetrelempotouroumpikinelopoutsouliniskizarelomounokargioloham
iolokanwdietagamwtokeratopoutsoupoutsoupoutsastopoutsarelopoutso
uleninelopoutsoukouradokouraderelokouradinelokouradoskatoskatour
eloskatounikarelotsoutsounotsoutsounakotsoutsounarelotsoutsounar
elinarelotsoutsatsemaradonaxestoxestinoxestrineloxestopaparopapa
rinelopaparounopoutsaranelokargiolokargiorelogargiolorineloponti
kogatoskuloelefantolagokounelomaderigamiesaikiesikaikathetrixato
umalliousourelinarelinarelopaparoarxidotsontoetaireioanonimomala
kiarelopouliexeiskaithastokopsoreloxezostimalourarelapaparogatos
katokargioloxestopoutanopoutsopoustotsoutsekompinedogrothokeraso
bananoportokalofloudoturoalatogamotocdpoudedouleueibinedokargiol
okatasmounarokolopoutsoulinistrinilenopaparoskatokargioloxestoma
lliarokwloperisterobizelomoussakomoustakotsoutsounopaparotrixoar
xisuperuperkatapliktikomonadikoeksesiofantastikoanepanaliptolimp
iakopanathinaikoaekakikopaokakikokloutouparadopistobairaktarobab
anokeftedotsoutsounokargiolosousouradopitosoublapopoutsoskatomou
nixestrinokouradoeukoilioilaroduskoiliologistokoutsoupoutsopoust
oaderfokwlomparogamiologamiogamisosexualoepafoxasineloxasiseloso
tirakigamiesaikaipalijoaokiesuepisisoposkaiojesterkaiodinospoude
nsasblepopiakoutsoulieseistegamioloxestopaparomounakouillopidilo
ugamikoulopaparoxestostrabadogualoatzamopoulareniareliralogamwto
usolimpoiakouspoutstoskatomounotrixokakaradotsoutsounoxestrinare
linareloskatomounopsolopoutsastosuperantrarelogamioloxestokourad
opoutsarelosmounorarxidoskatokargiolopoustakelopoutsopoutsastomo
unoxestokargiologamiolijoaotonpairneiskouradoskatopaparodexezesa
igamotosotirakirelofraoulokerasompiftekokareklopontikoklanoeukoi
lioeimaiodukekaieimamalakasarxidoukogamiolovaiafichersexezokwlop
oulomounopaparoaidoiokefalomatomutongarelokablaropoustrinelogami
oloxestriniatokouradomalakidopoutsouleonofafarinompakalokalampal
ikokoutsounakoblamenoxazoskatokoutotsoutsounopoutsiopeoosxeosexe
zoresotiripoumeebalesnagrapsoautitimalakiatsouradompiedodinoxino
kaithasbinotonandreaborobilogamotonolimpiakosaspoutanesskulogato
elefantoarkoudokouradotetragonopaparopaganelolarisoblaxokompogia
nokouloumperdenterilotzertzeleroabelaronatzzaseimpougdarinompala
rinokolomeropliromenotsatsogrothompougelomounarelinarrelinareloe
insteineisaifafarinasgamotomalmsteenkouradompouxesokoutsoulomero
maderisoestiatorasopoutsopaignidatorasxustokanlargopoutanoskatos
kumenokolotripidopoutsokabliminerokaminadoxeselinolipiridogaloga
blaromounixestinoulopatysarosouperuperkaraxatzipaparidinostefane
tonpairneiskotopoulosoublakompiftekosalatatousefkaixestikamegrot
hotsakistopoustoromeokalampouroplampouropeopelindromizokwlomalak
ismenopoutsonixtokaralinertompourtelenoxatzimpourdeloarxidogamin
osaurofidokrokogamotonkorkolikaitomounitsimanasasgauropanatikoit
ateremiabrisiaeinaixestrinopaparogamikoulopoutsinelinokrasompour
inelobareloeizokaikseropsomapsolinerokarasegamokaiklaneiskaipaid
iadenkaneisxazoilithiomalakidoaunanopaparoxestopoutanirimineloko
urampiedokoloproktotripidegkefalidomounarxilimenokargiolomounila
relopoustokolarxidomounarikolomitoautoitanpaidiasasgamisaxestikw
larinioskatoulokopaparoskatokargiologamiolopoutsastosidopaparino
poutsouloskatokoutsoulogamwtodinokaitogatotoutonaxilleakloutoupa
radopistompourdouklompairaktaroxezwstosikotitoujoaomounokwloxest
opswlopaparoninarelopoustourikoulomounakourelogamiolopoutsastoxe
stompananokeftedosotirakigamiesaixestomounopanobiftekotsoutsouno
mounokwloxestopanosousouradokarekloothonoodigotileorasotasakomal
akopeogliftromaderoapouloageofempureskatotsoutsounogamiolomounop
anoarxidopaparofufofulviofufonopidimogamisopoutsoulokseratokerat
onabouxodonosorotenteneisaiapsoloskouradompinedoxestopsologamime
nobrikolakosokirixterelomounoukouloumpoustoupouroudenesketrelemp
redeksepwlekolopsolomoxokopolorintrikligriksioibridirixidiarapap
aradialamalakapafarantrasklampriadampoularaxestrinelopaparogaiol
oxestopoutanopoutsisomounokwlokouradompinedotsoutsounopoutsopout
sarelokarapoutsarelokarapoutsopoutsikounilekopoutsastapoutsinini
relipoustikesedakiopoutsoulokoutsoulomorfoskatoskatinelokatrouli
arokatroulokatourokatourimenokatourakoulokatouremenoxestoxstrtin
eloxeselemperdelopaparopaparinelopaparelopaparoskatokaragamiolop
ipakolotrabestoaderfopoustoetairoomorithmosetairikokefaleiologis
tikofipiareloisozigioisologismopsoloxestrinerelelofusikologarith
mokwlokwlarinokwlelokwlarakoproktarelinoproktologogkarsonogamime
nopoutsouloxestrinelenopaparinotsoukwlopsoloxestrinekararelopout
soulokwloxestis


...νομίζω πως είναι ένας λιτός και περιεκτικός
χαρακτηρισμός για το αφεντικό που τόσες μέρες
(από τις 26/4) με λέει αρχίδι.

Ευχαριστώ εφέντη μ'. Συγνώμη
που άργησα τόσο να απαντήσω.


Τα σέβη μου.

4 comments:

Urfurslaag said...

Και φυσικά ενημέρωσα το αφεντικό για το νέο μου αυτό ποστ, αφήνοντας ένα σχόλιο στο μπλογκ του που λέει:


"εεεεε αφεντικό, απάντησα στο ατάτσμεντ με ατάτσμεντ"

espoir said...

Έναν άνθρωπο ξέρω που βρίζει έτσι και κόβω τον αντίχειρά μου ότι δεν είσαι αυτός.
Άρα τον αντιγράφεις.
Χωρίς ένα copyright.
Ντροπή!
:>

Urfurslaag said...

εεεε όχι δεν ειμαι εγώ αυτός αλλά τον διαβάζω από το 1999 χεχε.

espoir said...

it figures!
xe xe xe!
:)))